Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Datganiad hygyrchedd ar gyfer gwefan Addysg y Cyfrifiad

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i addysgycyfrifiad.org.uk.

Caiff y wefan hon ei chynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Rydym am i bawb sy'n ymweld â gwefan addysgycyfrifiad.org.uk deimlo eu bod yn cael croeso a theimlo bod y profiad yn werthfawr. Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwefan sy'n hygyrch i'r gynulleidfa ehangaf posibl. Rydym yn gweithio i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch ac y gall pobl o bob gallu ei defnyddio.

Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech fod yn gallu:

  • chwyddo'r testun hyd at 300% heb iddo ddiflannu oddi ar y sgrin
  • defnyddio'r rhan fwyaf o'r wefan â bysellfwrdd yn unig
  • defnyddio'r rhan fwyaf o'r wefan â meddalwedd adnabod lleferydd
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Er mwyn ein helpu i wneud y wefan yn lle cadarnhaol i bawb, rydym wedi bod yn defnyddio Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.1. Mae'r canllawiau hyn yn egluro sut i wneud cynnwys y we yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau ac yn hawdd ei defnyddio i bawb.

Mae gan AbilityNet gyngor hefyd ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Sut i ofyn am gynnwys mewn fformat hygyrch

Er ein bod yn ceisio cydymffurfio â'r canllawiau a'r safonau a dderbynnir ar gyfer hygyrchedd a defnyddioldeb, nid yw bob amser yn bosibl gwneud hynny ym mhob adran o'r wefan. Rydym yn chwilio am atebion yn barhaus a fydd yn gwella defnyddioldeb ein cynnwys digidol. Rydym yn gweithio ar broses effeithiol lle y gall y rhai ag anghenion mynediad gael dewisiadau amgen addas.

Os bydd angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni gyda chyfeiriad gwe (URL) y cynnwys, eich enw a'ch cyfeiriad e-bost a'r fformat a ffefrir gennych. Byddwn yn ateb o fewn pum diwrnod i roi gwybod i chi pryd y byddwn yn gallu darparu'r wybodaeth. Byddwn yn ystyried pob cais ond efallai na fyddwn yn gallu darparu fformat hygyrch amgen ar bob achlysur.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os na fyddwch yn credu ein bod yn bodloni ein gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Mae SYG yn ymrwymedig i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Datganiad cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n llawn â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 safon AA.

Baich anghymesur

Ddim yn gymwys.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 21 Medi 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 21 Medi 2020.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 13 Medi 2020. Zoonou gynhaliodd y prawf.

Cafodd pob tudalen ar y wefan ei phrofi yn ystod y datblygiad terfynol yn erbyn ymddygiadau disgwyliedig WCAG 2.1 Lefel AA. Mae archwiliad â llaw i WCAG 2.1 lefel AA wedi cael ei gwblhau, ac mae'r prif ffyrdd y byddai rhywun yn defnyddio'r wefan gyda thechnoleg gynorthwyol wedi cael eu profi.