Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Telerau ac amodau

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus. Mae'n bosibl y caiff y telerau ac amodau ar y wefan hon eu newid unrhyw bryd heb rybudd.

CEFNDIR

a) Caiff rhaglen addysg ysgolion uwchradd Cyfrifiad 2021 (y ‘Rhaglen’) ei chynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol sydd wedi'i lleoli yn 1 Drummond Gate, Pimlico, Llundain SW1V 2QQ (yr ‘Hyrwyddwr’, ‘rydym’, ‘ni’).

b) Drwy wneud cais i gymryd rhan neu drwy gymryd rhan yn y Rhaglen, rydych yn (i) cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau hyn (y ‘Telerau ac Amodau’) ac yn (ii) cadarnhau eich bod wedi cael caniatâd eich ysgol i wneud hynny. Mae'r holl gyfarwyddiadau cofrestru yn rhan o'r Telerau ac Amodau hyn.

c) Rhaid i bob unigolyn sy'n cwblhau cais i gymryd rhan yn y Rhaglen fod wedi'i awdurdodi gan ei ysgol i dderbyn y Telerau ac Amodau hyn a gwneud cais i gymryd rhan yn y Rhaglen. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ddilysu awdurdod o'r fath cyn darparu pecynnau adnoddau.

CYMHWYSEDD

Mae'r rhaglen yn defnyddio'r cyfle unigryw hwn i helpu pobl ifanc i ddeall sut y caiff gwybodaeth o'r cyfrifiad ei defnyddio i wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar bob rhan o gymdeithas. Cofrestrwch nawr i ddefnyddio adnoddau Dinasyddiaeth ac ABGI, sy'n ysgogi trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth am rym data, yn rhad ac am ddim. Sicrhewch mai chi yw'r cyntaf i glywed am yr adnoddau Mathemateg, Hanes a Daearyddiaeth newydd a fydd ar gael ym mis Tachwedd – ac am ein cystadleuaeth a gaiff ei chynnal ledled Cymru a Lloegr ddechrau 2021.

SUT I GYMRYD RHAN YN Y RHAGLEN

Ewch i wefan gofrestru'r Rhaglen a nodwch yr holl fanylion gofynnol, gan gynnwys eich manylion cyswllt, enw'r ysgol a chyfeiriad yr ysgol. Mae gwybodaeth am breifatrwydd i'w gweld yma.

CYNNIG PECYN CROESO

Mae'r cynnig ar gael i'r 500 o ysgolion cyntaf sy'n addysgu disgyblion rhwng 11 ac 18 oed yng Nghymru a Lloegr ac sy'n cofrestru ar gyfer Rhaglen Addysg Uwchradd y Cyfrifiad. Ni allwn dderbyn archebion gan sefydliadau heblaw ysgolion yng Nghymru a Lloegr. Daw'r cynnig i ben ar ôl i'r 500 o becynnau gael eu cyflenwi. Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cadw'r hawl i dynnu'r cynnig hwn yn ôl. Un pecyn fesul ysgol.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi cymryd gofal i sicrhau bod y wybodaeth ar addysgycyfrifiad.org.uk yn gywir. Fodd bynnag, ni roddir gwarant, boed yn benodol neu'n ymhlyg, ynglŷn â'i chywirdeb ac nid yw SYG yn derbyn atebolrwydd am unrhyw wallau na hepgoriadau. Nid yw SYG yn gyfrifol am y ffordd y caiff y wybodaeth ei defnyddio, y ffordd y caiff ei dehongli nac i ba raddau y dibynnir arni.

Mae'r wefan hon yn defnyddio mesurau diogelwch i ddiogelu'r deunydd rydym yn ei reoli rhag cael ei golli, ei gamddefnyddio neu ei addasu. Fodd bynnag, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw addasiadau neu gamddefnydd o'n data ar ôl iddynt gael eu rhyddhau ar y wefan.

Mae'r wybodaeth ar y wefan hon yn ddarostyngedig i amodau hawlfraint y Goron, oni nodir fel arall. Mae atgynhyrchu gwybodaeth yn ddarostyngedig i delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored a Fframwaith Trwyddedu Llywodraeth y DU.

Nid ydym yn gwarantu y bydd addysgycyfrifiad.org.uk ar gael bob amser, na bod y wefan yn rhydd rhag gwallau na feirysau. Os byddwch yn lawrlwytho meddalwedd neu ddeunydd arall o'r wefan hon, byddwch yn gwneud hynny ar eich menter eich hun. Rydym yn argymell y dylech roi mesurau digonol ar waith i ddiogelu eich system eich hun.

Cystadleuaeth Ymgyrch Cyfrifiad 2021

Mae'r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru neu Loegr ac sydd rhwng 11 a 18 oed ym mis Ebrill 2021. Gall myfyrwyr gyflwyno ceisiadau unigol neu mewn grwpiau o chwech ar y mwyaf. Bydd y gystadleuaeth yn agor ar 14 Ionawr. Y dyddiad cau fydd canol nos ar 26 Mawrth.

Gwobrau

Bydd yr enillwyr a gaiff eu dewis o blith yr holl geisiadau cymwys yn cael gwybod erbyn 23 Ebrill. Mae'r gwobrau fel a ganlyn:

Enillydd cyffredinol:

 • Cyfarpar TG gwerth £1,000 ar gyfer yr ysgol.
 • Caiff y cais buddugol ei gofnodi'n gyhoeddus mewn catalog yn yr Archifau Gwladol a bydd yn hygyrch i bawb, nawr ac yn y dyfodol.
 • Talebau gwerth £50 i'r myfyrwyr yn y grŵp buddugol.
 • Gweithdy rhithwir a ddarperir gan yr Archifau Gwladol.
 • Tystysgrifau i'r myfyrwyr.

9 enillydd rhanbarthol:

 • Caiff y ceisiadau eu cofnodi'n gyhoeddus mewn catalog yn yr Archifau Gwladol a byddant yn hygyrch i bawb, nawr ac yn y dyfodol.
 • Tystysgrifau i'r myfyrwyr.

Bydd athrawon cyswllt y myfyrwyr buddugol yn cael gwybod drwy e-bost ar ôl i'r gystadleuaeth ddod i ben. Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd ysgolion yn rhoi caniatâd i enw eu hysgol gael ei ddefnyddio at ddibenion cyhoeddusrwydd. Rhaid i'r athro cyswllt gydnabod derbyn yr e-bost o fewn 4 diwrnod gwaith. Os na fyddwn yn cael cydnabyddiaeth erbyn y dyddiad hwn, byddwn yn dewis enillwyr newydd, ac felly ysgolion buddugol newydd.

Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol. Nid oes system apelio ac ni fyddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth.

Gallwch gyflwyno eich ceisiadau ar lein drwy'r wefan yn www.addysgycyfrifiad.org.uk, ac mae'n rhaid iddynt gael eu cyflwyno gan athro.

Caiff yr enillwyr eu dewis o blith yr holl geisiadau cymwys a ddaw i law, a chânt eu beirniadu yn seiliedig ar ba mor dda y maent yn:

 • Dangos ystyriaeth glir o’r briff i greu ymgyrch i annog pobl i gwblhau'r cyfrifiad.
 • Targedu cynulleidfa benodol.
 • Meddu ar thema amserol glir o'r rhestr ar sleid 16.
 • Meddu ar neges glir a chymhellol sy'n addas i'r gynulleidfa.
 • Defnyddio cyfrwng priodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Dangos creadigrwydd.

Gall myfyrwyr sy'n perthyn i weithwyr y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) a'r Archifau Gwladol gymryd rhan yn y gystadleuaeth, ond ni ddylid cyfeirio at hyn yn y cais.

Ni fydd trefnwyr y gystadleuaeth yn gyfrifol am unrhyw anallu sydd gan enillydd gwobr i gipio'r wobr benodol.

Ceidw SYG yr hawl yn ôl ei disgresiwn rhesymol i roi gwobr neu eitem o werth cyfartal neu fwy yn lle unrhyw rodd, gwobr neu eitem o'r fath.

Efallai y bydd gofyn i'r enillwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cyhoeddusrwydd sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth.

Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd athrawon yn cytuno i fanylion am enillwyr a'u ceisiadau gael eu rhannu ar wefan www.addysgycyfrifiad.org.uk ac ar sianeli cyfryngau cysylltiedig.

Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd athrawon a rhieni yn rhoi caniatâd i geisiadau eu myfyrwyr ymddangos ar arddangosfa ar-lein yr Archifau Gwladol ac ar sianeli cyfryngau cysylltiedig.

Drwy gyflwyno ceisiadau i Gystadleuaeth Ymgyrch Cyfrifiad 2021, rydych yn cadarnhau'r canlynol ar gyfer pob cais a gaiff ei gyflwyno:

 • Eich myfyrwyr yw unig awdur y gwaith ac mai eu gwaith gwreiddiol nhw ydyw;
 • Nid ydych wedi trwyddedu na chaniatáu unrhyw hawliau yn y gwaith a fydd yn gwrthdaro â'r hawliau defnydd/delweddau sy'n ofynnol gan SYG;
 • Bod gennych gydsyniad rhiant neu warcheidwad i ganiatáu'r hawliau defnydd/delweddau sy'n ofynnol gan SYG;
 • Nad yw'n cynnwys unrhyw hawliau eiddo deallusol eraill na hawliau eraill gan unrhyw drydydd person neu endid arall;
 • Nad yw'n cynnwys enwau, tebygrwydd, na nodweddion eraill sy'n nodi enwogion na ffigyrau cyhoeddus eraill, boed yn fyw neu'n farw;
 • Yr ysgolion fydd yn gyfrifol am unrhyw hawliad a wneir gan unrhyw drydydd parti mewn perthynas â'ch cais ac i indemnio SYG yn llawn mewn perthynas â'r holl freindaliadau, ffioedd ac unrhyw arian arall sy'n ddyledus i unrhyw berson neu endid am eich bod wedi torri unrhyw rai o'r uchod.

Nid yw SYG yn hawlio perchnogaeth hawlfraint dros unrhyw beth a gaiff ei gyflwyno i'r gystadleuaeth hon – mae'r awdur yn cadw perchnogaeth hawlfraint lawn ar gyfer pob cais.

Wrth ystyried bod SYG yn hyrwyddo'r cais drwy wefan Rhaglen Ysgolion Uwchradd y Cyfrifiad ac ar y cyfryngau cymdeithasol, mae'r ymgeisydd drwy hyn yn cytuno i ganiatáu hawl derfynol, heb freindaliadau a di-rwystr i SYG ddefnyddio'r cais, ei is-drwyddedu, ei atgynhyrchu, ei addasu a'i gyhoeddi (gan gynnwys delwedd a thebygrwydd yr ymgeisydd fel y'u dangosir ynddo), ledled y byd at y dibenion canlynol:

 • dibenion golygu;
 • dibenion hyrwyddo;
 • unrhyw ddibenion eraill.

I gael rhestr o'r ysgolion sydd wedi ennill gwobrau, ysgrifennwch i: EdComs, Studio 1.19 Canterbury Court, 1-3 Brixton Road, London, SW9 6DE ar ôl 23 Ebrill gan amgáu amlen â stamp â'ch cyfeiriad arni.

Caiff y gystadleuaeth hon ei llywodraethu gan Gyfraith Lloegr ac mae'n ddarostyngedig i awdurdodaeth lwyr llysoedd Lloegr.

Hyrwyddwr y gystadleuaeth yw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol sydd wedi'i lleoli yn 1 Drummond Gate, Pimlico, London SW1V 2QQ (yr ‘Hyrwyddwr’, ‘rydym’, ‘ni’).