Neidio i'r cynnwys

Telerau ac amodau

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus. Mae'n bosibl y caiff y telerau ac amodau ar y wefan hon eu newid unrhyw bryd heb rybudd.

CEFNDIR

a) Caiff rhaglen addysg ysgolion uwchradd Cyfrifiad 2021 (y ‘Rhaglen’) ei chynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol sydd wedi'i lleoli yn 1 Drummond Gate, Pimlico, Llundain SW1V 2QQ (yr ‘Hyrwyddwr’, ‘rydym’, ‘ni’).

b) Drwy wneud cais i gymryd rhan neu drwy gymryd rhan yn y Rhaglen, rydych yn (i) cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau hyn (y ‘Telerau ac Amodau’) ac yn (ii) cadarnhau eich bod wedi cael caniatâd eich ysgol i wneud hynny. Mae'r holl gyfarwyddiadau cofrestru yn rhan o'r Telerau ac Amodau hyn.

c) Rhaid i bob unigolyn sy'n cwblhau cais i gymryd rhan yn y Rhaglen fod wedi'i awdurdodi gan ei ysgol i dderbyn y Telerau ac Amodau hyn a gwneud cais i gymryd rhan yn y Rhaglen. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ddilysu awdurdod o'r fath cyn darparu pecynnau adnoddau.

CYMHWYSEDD

Mae'r Rhaglen yn agored i athrawon o bob ysgol uwchradd yng Nghymru a Lloegr. Ni fydd ceisiadau i gofrestru â'r Rhaglen o ysgolion y tu allan i'r ardaloedd hyn yn ddilys.

SUT I GYMRYD RHAN YN Y RHAGLEN

Ewch i wefan gofrestru'r Rhaglen a nodwch yr holl fanylion gofynnol, gan gynnwys eich manylion cyswllt, enw'r ysgol a chyfeiriad yr ysgol. Mae gwybodaeth am breifatrwydd i'w gweld yma.

CYNNIG PECYN CROESO

Mae'r cynnig ar gael i'r 500 o ysgolion cyntaf sy'n addysgu disgyblion rhwng 11 ac 18 oed yng Nghymru a Lloegr ac sy'n cofrestru ar gyfer Rhaglen Addysg Uwchradd y Cyfrifiad. Ni allwn dderbyn archebion gan sefydliadau heblaw ysgolion yng Nghymru a Lloegr. Daw'r cynnig i ben ar ôl i'r 500 o becynnau gael eu cyflenwi. Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cadw'r hawl i dynnu'r cynnig hwn yn ôl. Un pecyn fesul ysgol.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi cymryd gofal i sicrhau bod y wybodaeth ar addysgycyfrifiad.org.uk yn gywir. Fodd bynnag, ni roddir gwarant, boed yn benodol neu'n ymhlyg, ynglŷn â'i chywirdeb ac nid yw SYG yn derbyn atebolrwydd am unrhyw wallau na hepgoriadau. Nid yw SYG yn gyfrifol am y ffordd y caiff y wybodaeth ei defnyddio, y ffordd y caiff ei dehongli nac i ba raddau y dibynnir arni.

Mae'r wefan hon yn defnyddio mesurau diogelwch i ddiogelu'r deunydd rydym yn ei reoli rhag cael ei golli, ei gamddefnyddio neu ei addasu. Fodd bynnag, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw addasiadau neu gamddefnydd o'n data ar ôl iddynt gael eu rhyddhau ar y wefan.

Mae'r wybodaeth ar y wefan hon yn ddarostyngedig i amodau hawlfraint y Goron, oni nodir fel arall. Mae atgynhyrchu gwybodaeth yn ddarostyngedig i delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored a Fframwaith Trwyddedu Llywodraeth y DU.

Nid ydym yn gwarantu y bydd addysgycyfrifiad.org.uk ar gael bob amser, na bod y wefan yn rhydd rhag gwallau na feirysau. Os byddwch yn lawrlwytho meddalwedd neu ddeunydd arall o'r wefan hon, byddwch yn gwneud hynny ar eich menter eich hun. Rydym yn argymell y dylech roi mesurau digonol ar waith i ddiogelu eich system eich hun.